Category: Thơ sáng tác

7

Quê hương & Nỗi nhớ [ Phần 2 ]

  …..Trường xưa cổng khép đã lâu lẽ loi ta đứng lòng sầu nặng mang phượng hồng nở báo hè sang áo xưa mất dấu...