Trường TRUNG HỌC THỦ ĐỨC trước năm 1975

 

 

DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC

 

1962-1963

Quản đốc

Thầy Ngọc Kiệt

1963-1966

Hiệu trưởng

Thầy Ngô Thúc

1966-1969

Hiệu trưởng

Thầy Hồ văn Trai

 

Tổng Giám thị

Thầy Trần Minh Đức

1969-1970

Không Hiệu trưởng

 

 

Giám học

Thầy Bùi Bửu Châu, XLTV Hiệu trưởng

 

Tổng Giám thị

Thầy Nguyễn văn

!970-1972

Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn văn Tâm

 

Giám học

Thầy Bùi Bửu Châu (1971-1972)

 

Giám học

Thầy Diệp Phong Quang (1972-1973 )

 

Tổng Giám thị

Thầy Trần văn Huỳnh

1972-1974

Hiệu trưởng

Thầy Trần Quang Tuấn

 

Giám học

Thầy Phá

 

Phụ Giám học

Thầy Thanh Sum

 

Tổng Giám thị

Thầy Nguyễn văn Phượng

 

Phụ Tổng Giám thị

Thầy Nguyễn văn Tra

1974-1975

Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn văn Hanh

 

Giám học

Thầy Nguyễn Trị

 

Phụ Giám học

Thầy Thanh Sum

 

Tổng Giàm thị

Thầy Nguyễn Đ́nh Năm

 

Phụ Tổng Giám thị

Thầy Nguyễn văn Năm

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO SƯ

 

Trần thị Ngọc Anh

Sử Địa

Ô Nguyễn Ngọc Anh

Hội Họa

Nguyễn Ngọc Anh

Hóa Học

Nguyễn Lan Anh

Hóa Học

thị Ngọc Ánh

Thể Thao

Ô Nguyễn văn Ba (Đă mất)

Quốc Văn

Ô Đoàn Trọng Bào

Toán

Ô Đỗ văn Bảy

Quốc Văn

Ô Nguyễn văn Bảy

 

Nguyễn thị Búp

 

Ô Bích

Nhạc

Ô Nguyễn Đức Cẩn

Vật

Ô Huỳnh Công Cẩn (Đă mất)

Pháp văn

Ô Cẩn

Công dân

Ô Hồ Đắc Cẩn

Công dân

Ô Đoàn văn Cầm

Triết

Ô Chấn

Toán

Ô Bùi Bửu Châu

Vạn Vật

Kim Chi

Quốc Văn & Công dân

Ô Nguyễn Kim Chi

 

Phạm thị Kim Chi

Vạn Vật

Ô Nguyễn khắc Cường

Toán

Ô Hồ Vạn Chung

Toán Hóa

Ô Nguyễn văn Chính

 

Đặng Hồng Cúc

Pháp văn

Ô Nguyễn Đức Danh

Hội Họa

Ô Luyện Quang Đăng

Anh văn & Công dân

Ô Lưu Đức Dần (Đă mất)

Anh Văn

Nguyễn thị Kỳ Diệu

Pháp văn

Uyển Dung

Quốc Văn & Công dân

Nguyễn Ngọc Dung

Quốc Văn

Hồ Mỹ Dung

Hóa

Nguyễn thị Diệp

Vạn Vật

Nguyễn thị Huệ Dung

Sử Địa

Ô Trương văn Đây (Đă mất)

Toán

B Cam thị Đạo

Hóa

Ô Ôn Đ́nh

Sử Địa

Ô Phạm Mạnh Định

 

Ô Bùi Đồng

Toán

Ô Trần Minh Đức

Quốc Văn & Triết

Ô Nguyễn văn Gần

Sử Địa

Ô Trần Ngọc Giới

Quốc Văn

Ô Trần Ngọc Dưỡng

Toán

Ô Nguyễn văn Đường

Pháp văn

Ô Hồng Hán

Anh văn

Hồ thị Diệu Hạnh

Pháp Văn

Ô Nguyễn văn Hanh

Triết

Ô văn Hải

Triết

Ô Lưu Đông Hải

 

Ô Huỳnh Trung Hậu

Pháp văn

Ô Phụng Hiệp

 

Vĩnh Hiệp

Anh Văn

Ô Trà Chơn Hiếu

Pháp văn

Phạm Công Hiếu

Hội Họa

thị Hiếu

 

Ô Lưu Đông Hải

Sử Địa

Ô Đỗ Đ́nh Huỳnh (Đă mất)

Triết

Ô Trần văn Huỳnh

Anh văn

Ô Trọng Hoài

Công dân

Phan thị Hồng

Vạn Vật

Nguyễn Thu Hồng

Pháp văn

Nguyễn Nguyệt Hương

Pháp văn

thị Lan Hương

Hóa

Nguyễn thị Huệ

Toán

Nguyễn thị Hoa

Pháp văn

Ô Bùi Hữu Huân (Đă mất)

Quốc văn

Ô Trần Ngọc Hượt

Anh văn

Ngô thị Hiền

Anh Văn

Ô Nguyễn Minh Hưng

Anh văn

Ô Mai văn Hội

Pháp văn

Ô Ngô Hoàng

Sinh Hoạt Hiệu Đoàn

Ngô Ngọc Khanh

Nữ công & Gia chánh

Ô Đào văn Kim

Nhạc

Đỗ thị Bảo Kính

 

Phạm thị Lan

Vạn Vật

Ô Nguyễn văn Lanh

Toán

Ô Quảng Lang

Hóa

thị Ngọc Lan

Nữ công & Gia chánh

Phạm thị Lập

Quốc Văn

Ô Lưu văn Lân

Pháp Văn

Ô Bùi Ngọc Lâm

Vật

Nguyễn thị Phi Long

Anh Văn

Thị Lịch

 

Ngô Hải Liên

Vạn Vật

Phạm Bích Liên (Đă mất)

Quốc Văn

Ô Hồ Thanh Liêm

Vạn Vật

Ô Trần Mạnh Liệu

Quốc Văn

Ô Trần B́nh Lộc

Hóa

Nguyễn Kim Loan

Pháp văn

Hồ thị Lương

Anh Văn

Ông Đăng Quang Lương

Pháp văn

thị

Anh Văn

Ô Nguyễn Ngọc Lưu

Sử Địa

Phạm thị Ngọc Lựu

Sử Địa

Ô Ung văn

Hóa

Nguyễn thị Kiều My

Quốc Văn

Ô Trương văn Minh

Toán

Ô Nguyễn Hoàng Mỹ

Toán

Ô Nguyễn văn Năm

Toán

Nguyễn thị Năm

Quốc Văn

Ô Năng

Nhạc

Ô Nguyễn Địch Nhạ

Anh văn

Ô Trần Công Nhi

Toán

Đào Hoàng Nga

 

Hoàng thị Kiều Nga

Hóa

Ô Hồ Thái Nghiêm

Pháp văn

Ô Nguyễn Nguyên

Hóa

Ô Phan Nguyên

Triết

Ô Nguyễn văn Nghĩa

Sử Địa & Hóa

Ô Phá

Vạn vật

thị Phương

Công dân

Ô Đức Phụng

Hóa

Ô Lương Đặng Phụng

Vật

Ô Bùi Thanh Quang

Sử Địa

Ô Đại Quang

Pháp văn

Ô Đinh văn Quang

Toán

Ô Diệp Phong Quang (Đămất)

Vạn Vật

Lưu thị Quy

Vạn Vật

Đinh thị Quư

Quốc Văn

Ông Nguyễn Đ́nh Quỹ

Quốc Văn

Ô Nguyễn Trang Quốc

Pháp văn & Sử Địa

Nguyễn thị Sâm

Quốc Văn

Ô Nguyễn văn Sét

Quốc Văn

Ô Thanh Sum

Sử Địa

Ô Nguyễn Hiền Tâm

Quốc Văn

Pham thị Minh Tâm

Toán

Phạm thị Cẩm Tâm

Toán

Ô Nguyễn văn Tâm

Vạn Vật

Ô Minh Tân

Anh văn

Ô Tấn Tài

Triết

Ô Nguyễn văn Tài

 

Ô Nguyễn Phát Tài

Hóa Học

Ô Toại

Anh Văn

Khánh Tĩnh

Anh Văn

Hoàng thị Phương Thảo

Vạn Vật

Ô Thân Trọng Thái

Hóa

Ô Chỉ Thiện

Thể Thao

thị Thủy

Quốc Văn

Ô Trịnh văn Thụy

Anh Văn

Ô Phạm Thuyên

Anh Văn

Nguyễn thị Thọ

 

Trần thị Thu

Sử Địa

Ô Bạch Thu

 

Ô Nguyễn văn Tra (Đă mất)

Pháp văn

Ô Hồ văn Trai

Triết

Ô Nguyễn Thanh Trần

Hóa

Ô Trần Nghĩa Trọng

Hóa & Quốc Văn

Ô Sơn Trung

Hóa

Ô Cao Công Trung

Hóa

Ô Trần văn Trinh

Hóa

Ô Nguyễn Trị

Sử Địa

Ô Trần Nghĩa Trọng

Sử Địa

Ô Trần Quang Tuấn

Pháp văn

Ô Trần Minh Tuyến

Pháp văn

Ô Hoàng Hữu Tiến

Toán

Ô Thiện

Thể Thao

Ô Trần Vân

Quốc Văn & Công dân

Ô Nguyễn Huy Thông

Pháp Văn

Phạm thi Vinh

Quốc Văn

thị Ngọc Vinh

Toán

Ô Nguyễn Vinh

Vật

Nguyễn thi Bạch Yến

Quốc Văn