Báo cáo quỹ cuối năm 2007

 

 

Tồn quỹ đến 6/10/07:                            15.267.000vnd

3/11/07 – Thầy Trai trả tiền in đặc san:     2.202.000
15/11    - Quà tặng Thầy, quà                         
               rút thăm may mắn (mua tại
               siêu thị Metro)                       : 1.137.000
             - Mua giấy gói quà                  :       20.000
25/11    - Hoa tặng Thầy,Cô
               (15 x 25.000)                    :    375.000
             - Ṿng hoa lớn                         :    300.000
             - Quay phim                             :   600.000
             - Sang thêm 1 DVD                  :   100.000
             - Phim chụp h́nh rửa h́nh   :    200.000
4/12      - Phí gửi DVD cho Hưng           :     86.000
                                                              --------------
                                           Cộng:          5.020.000

               Tồn quỹ đến ngày 21/12/07                    :       10.247.000

                

Bích Liên

 

 

Báo cáo quỹ do Văn Huê giữ

 

Tồn quỹ đến ngày 6/10/07               2.413.000vnd

4/11/07 - Thăm anh (k.3)
                (bị tai nạn giao thông) :         300.000       
8/11      - Thăm Dương t. Th.Nga ốm    200.000
25/11    - Chi tiệc liên hoan ngày
                Nhà Giáo                            8.460.000
                                                           --------------
                                             Cộng :    8.960.000
             
             - Các bạn đóng góp ngày Nhà Giáo:            8.350.000
               Bạn Phượng góp 100usd x 16.000:            1.600.000
                                                                                  ----------------
                                                                                 12.363.000
                                                                             -     8.960.000
                                                                                  ---------------
               Tồn quỹ đến ngày 21/12/07  . . . . . . . . . .  3.403.000vnd

                   (Số liệu do v. Huê cung cấp)