Báo cáo quỹ năm 2009

 

 

Tồn quỹ đến 31/12/2008                                                               7.172.000vnd

 

29/1/09 - Hoa viếng đám tang mẹ bạn Lương Thành Tâm (k3)         250.000

18/2/09 - Hoa va phúng điếu đám tang ba của Ngọc Minh (k2)        750.000

11/3/09 - Hoa va phúng điếu đám tang cựu học sinh 

                Nguyễn Kim Hải (k4) ( bản thân người mất

                cựu học sinh nên tiền  mặt một triệu)                         1.250.000                                              

                                                            22/3/09 - Hoa viếng đám tang ba của bạn Long (k3)                        250.000

                                                                                                 _______________

 

                                      Cộng :                                                   2.500.000vnd     

 

                                                            Tồn quỹ đến 31/3/09  

                                                                                     7.172.000 đ  -  2.500.000 đ                               4.672.000vnd   

 

                                                           ______________________________________________________________

                                                          

                                                             Tồn quỹ quư 1 - 2009                                                                 4.672.000vnd

            

                                                             27/6/09 - Ngọc Vinh đóng góp                                         1.000.000

                                                                                                                                                               ____________

                                                             

                                                                           Cộng :                                                                           5.672.000vnd                             

                                                           

17/5/09 - Mua hoa viếng tang Ba Đặng Th. Hoàng (k1)                  300.000

                                                                                                  ____________

                                                                                                    5.372.000vnd

                Tồn quỹ quư 2 - 2009                                                              

                                                   

                                                  

                                                             Lập báo cáo,

                                                           Tṛ  Bích Liên

 

________________________________________________________________

 

Báo cáo quỹ  quư 3 năm 2009

 

Tồn quỹ 30/6/09 . . . . . . . . . . .             5.372.000vnd

29/7/09 - Bich Hợp ủng hộ quỹ            1.000.000

                                                           __________

                                        Cộng:            6.372.000vnd

                

                  PHẦN  CHI

26/7/09 - Mua hoa viếng đám tang mẹ

               bạn Trần t Kim Huê (k2)                          350.000

10/8/09 - Mua hoa viếng đám tang bạn

               Trần thị Kim Huê mất (k2)                       350.000

                                                                             _________

                                                                                 700.000vnd

 

             Tồn quỹ đến 30/9/09 . . . . . . . .5.672.000vnd

 

                     Lập báo cáo

                 Ngô thị Bích Liên

 

____________________________________________________

 

Báo cáo quỹ  quư 4 năm 2009

 

Tồn quỹ  Quư 3/2009......                                       5.672.000vnd

2/11/09     - Mua USB 4G (Tuyến mua) :                  180.000

14/11/09   - Hoa viếng đám tang

                   Nguyễn thị Nghĩa (k7)  :                         350.000

29/11/09   - Hoa viếng đám tang mẹ

                   bạn văn Huê (k1) :                            350.000

                                                                            ------------------------

                                                               Cộng:          880.000vnd

 

         Tồn quỹ đến 31/12/09:                                   4.792.000vnd

                    

Lập báo cáo

Bích  Liên

 

______________________________________________________