Bo co quỹ năm 2010

 

 

Tồn quỹ đến 31/3/2010 . . . . . . 7.142.000 vnd

 

11/6/10 - Phạm Thị (k4) ủng hộ 500.000 vnd

26/6/10 - Tham ban L.Minh (k4) bị

tai nạn giao thng 200.000 vnd

Tồn quỹ đến 30/6/10 7.442.000 vnd

 

8/8/10 - C Ba (phu nhn thầy Nguyễn

Tam ủng hộ 100usdx19.000 1.900.000

15/8 -Bạn Trần Hằng K4 đ/gp 500.000

- Bạn Ng thi Giu K2 đ/gop 1.000.000

22/8 - Hoa vieng d/tang ba chong ban

Kim Cc K2 (cũng l thn phụ 2

chs đ mất H Nam Chiến v H

Bnh Nguyn) 350.000

3/10 - Bạn Ng Đnh Chu v Ng. thị nh

Nga k2 đ/gp 100usd x 19.600 1.960.000

10/10 - H văn Hu k1 trao tiền của chị

Thường thị Thanh k1 đ/gop 1.000.000

--------------------------------

13.802.000

350.000.

Tồn quỹ 10/10/10 13.452.000

 

 

Tồn quỹ 10/10/10. . . . . . . . .13.452.000VND

 

PHẦN THU:

- 21/12/10 : 1 cựu hs K2 đng gp 500.000

____________

Cộng: 13.952.000VND

PHẦN CHI:

 

- 22/10 : Mua hoa viếng đ/tang mẹ

bạn L Sơn K1 350.000

- 14/11 : Thăm thầy Tuấn bệnh 200.000

- 21/11 : Thăm thầy Dưỡng bệnh 258.000

- 27/11 : Mua hoa viếng mẹ Ph. thi K4 300.000

__________

Cộng : 1.108.000VND

 

Tồn Quỹ đến 31/12/2010 : 12.844.000VND

 

Lập bo co,

Ng Thị Bch Lin K2