BO CO QUỸ 2012

 

 

1)- QUỸ TƯƠNG TRỢ : (Đ/v tnh: ngn đồng)

Tồn Quỹ đến 30/9/12 : 10.007VNĐ

- 6/10/12: L Biểu Tun k10
đng gp : 500
-12/10/12: Thầy Lưu Anh Dũng
ủng hộ 100usd : 2.000
-16/10/12: Mua qu v tiền mặt
thăm vợ thầy Hiền 790
__________________________

12.507 790
Tồn Quỹ đến 31/12/12 - 11.717
___________________________

12.507 12.507
=========================

2)- QUỸ ĐẶC SAN :

Tồn Quỹ đến 30/9/12 : 6.800VNĐ

- 6/10/12: L Biểu Tun k10 đ/gp 500
-15/10/12: Lm thị Phương Lan k8
đ/gp 100CAD 2.100
- 25/11/12: Nguyễn T Trường k3 đ/g 500
: Cựu hs k5 + k8 đ/gp 1.000
- 6/12/12 : Lễ + Lan k7 đ/gp 500
__________________

Tồn Quỹ đến 31/12/12 11.400VNĐ


Lập Bo Co,

Ng Thị Bch Lin