Báo cáo quỹ website.

 

 

Tôi đă mua domaine name trunghocthuduc.com cho năm 2013

Tồn quỹ website năm 2012:            $178.72

Mua domaine name năm 2013 :         $34.95

C̣n                                               $143.77

Khanh giao ngày 26/4/2013       $160.00

 Cộng                                            $303.77

Upgrade website                            $240.00

cho đến 30-5-2015

C̣n                                                 $63.77

 

Tài