TRUNG HỌC THỦ ĐỨC - HOÀNG ĐẠO –

NGUYỄN HỮU HUÂN

 

CHƯƠNG TR̀NH NGÀY HỌP MẶT CỰU HỌC SINH HẢI NGOẠI

NAM CALIFORNIA 9 THÁNG 8 NĂM 2009

Emerald Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704

 

10:30  Tiếp tân

 

11:00  Khai mạc - Phút mặc niệm

           Vài lời của Ban Tổ Chức

 

11:05  Thầy phát biểu, đôi lời giáo huấn

           Kính tặng lưu niệm

 

11:20  Đồng môn tự giới thiệu

           Tṛ chơi sinh hoạt thứ nhất

         

11:30  Tŕnh bày thực hiện Trưng cầu ư kiến

 

11: 40  Đồng môn phát biểu cảm tưởng

 

12: 00  Khai tiệc

            Trường xưa, 47 năm lịch sử

            Slide show, h́nh ảnh trường xưa bạn

            Thi Slide Shows thưởng

         

12: 30  Giới thiệu CD-809

            Ghi tên tham dự picnic Corona del Mar Beach (phát bản đồ)

            Văn nghệ tự do

 

1 : 00  Đố vui thưởng - Tṛ chơi sinh hoạt thứ hai

           Văn nghệ tiếp tục

 

1 : 30  Công bố kết quả trưng cầu ư kiến

           Đề nghị chọn địa điểm Họp Mặt 2010

           Văn nghệ tiếp tục

 

2 : 00  Thầy , đồng môn phát biểu cảm tưởng về buổi Họp Mặt.

           Văn nghệ tiếp tục

 

3 :00  Tạm nghỉ - Hẹn gặp tại băi biển ...

 

5:30 – 10:PM  Picnic (“lửa trại”) tại Corona del Mar Beach

 

10 PM Tạm biệt!