Báo cáo Quỹ tương trợ Quí 1/2011

 

                    Tồn quỹ 31/12/2010  . . . . . . . . .  12.844.000vnd

12/2/11 - Thầy Ngô Hoằng ủng hộ

                50usd x 2.000 (tính tṛn)                    1.000.000

                                                                        ______________

                    Tồn quỹ 31/3/2011 . . . . . . . . . . . 13.844.000vnd

___________________________________________________

Báo cáo Quỹ tương trợ Quí 3/2011

 

              Tồn quỹ đến 31/3/2011 . . . . . . .  13.844.000vnd

 

              A - PHẦN THU

14/4/11 - 1 cựu hs K4 đóng góp                  1.000.000vnd

12/8/11 - Ba (phu nhân cố

               giáo Ng. V. Ba)100usd =         2.000.000vnd

                                                                _____________

                                                 Cộng :       16.844.000vnd

 

             B - PHẦN CHI

2/8/11 - Mua hoa viếng đ/tang mẹ bạn

             Đỗ t. Lụa K2 (đă mất)                         400.000vnd

7/9/11 - Mua hoa viếng đ/tang cựu hs

             văn Mười K1                                 400.000vnd

                                                                 ______________

                                                 Cộng :             800.000vnd

 

            Tồn quỹ đến 30/9/2011 : 16.044.000vnd

(mười sáu triệu không trăm bốn mươi bốn ngàn vnd)

 

                             Lập báo cáo,

                        Ngô Thị Bích Liên

________________________________________________________

Báo cáo Quỹ Tương Trợ đến ngày 31/12/2011

 

Tồn Quỹ đến 30/9/2011 . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….16.044.000vnd

 

 

10/11/11 - Mua hoa viếng đám tang ba vợ bạn

                Trương Tuấn k4                                                               400.000vnd

16/12/11 - Mua hoa viêng đám tang mẹ của bạn

                Khổng Thị k4                                                                    400.000vnd

31/12/11 - Chi cho thầy Trai trả tiền in ĐS dợt 2                            6.000.000vnd

                                                                             __________________________

                                                                                      16.044.000 -  6.800.000vnd

                    Tồn quỹ đến 31/12/2011 . . . . . . . . . . .                         9.244.000vnd

                                                                            

 

                            Lập Báo cáo,

                     Ngô Thị Bích Liên

________________________________________________________

 

Báo cáo quỹ Đặc San quí 1/2011

 

                 Tồn quỹ 31/12/2011 . . . . . . . 550.000vnd

25/1/11 - Bạn Minh & Tuyết (k4) đ/góp

               50usd x 2.000 (tính tṛn) . . . 1.000.000

26/1/11 - 1 Cựu hs k2 đóng góp

                100CAD x 2.100 (tính tṛn) . 2.100.000

                                                            _____________

                  Tồn quỹ đến 31/3/2011 . . 3.650.000vnd

 

                               Lập b/c,

                       Ngô Thị Bích Liên

 

Báo cáo Quỹ ĐS đến 31/12/2011

 

  Tồn Quỹ 30/11/2011 . . . . . . . . . . . . . . . .  …………………………..6.650.000vnd

Ngày 23/12/11 - Ứng cho thầy Trai trả tiền nhà in đợt 1 . . . . . . .  . 6.000.000vnd

                                                                                                   ____________

                                   Tồn Quỹ đến 31/12/11          . . . . . . . .                650.000vnd

 

                                    Lập báo cáo,

                             Ngô Thị Bích Liên