Báo cáo quỹ Đặc San 2011

 

 

 

 

Tồn quỹ đến 31/12/2010 . . . . 11.050.000VND

 

Ngày 5/1/11 Chi tiền cho thầy Trai trả

nhà in (theo b/ của Thầy) như sau:

   - Công hoàn thành support (b́a + ruột)

     gồm 216 trang khổ 14,5 x 20,5                      3.628.000

   - In 260 cuốn                                                    6.750.000

   - Thầy thưởng CN nhà in nhan dịp Tết              122.000

                                                                           _________

                                                             Cộng :   10.500.000

  Quỹ ĐS 2011 đến 5/1/11 c̣n : 550.000VND

  (Năm trăm năm mươi ngàn VND)

 

                               Lập báo cáo,

                        Ngô Thị Bích Liên K1