TỔNG KẾT CHI THU HỌP MẶT NAM-CALI 9 THÁNG 8 NĂM 2009

 

 

THU:

"MẠNH THƯỜNG QUÂN":

 

Thầy Đoàn Phế $100, Thầy Bào & Khanh $60,

Thầy Vinh $50, Dung $20, các Thầy khác $240

K1 Thục Oanh $30, K4 Dung Ḥa $30                                                          $530

 

CỰU HỌC SINH VÀ THÂN HỮU:

 

THTĐ:             51 người x $30                                    $1530

 

NHH:              50 người x $30                                    $1500

 

Thu tiền tại chỗ:

12 người (2 THTĐ + 10 NHH) x $30                                       $  360

                                                                           -------------------

                                                                                    $3390                          $3390

                                                                                                            -------------------------

A. Cộng số Thu: ..………………………………………………………… $3920 

             

CHI:

Nhà Hàng: 13 bàn x $265                                           $3445

Tips                                                                             $  100

Một món ăn chay                                                        $    10

                                                                             -------------------

                                                                                    $3555                          < $3555 >

 

11 tấm lưu niệm x $25                                                $  275

Sửa ngày trên banner                                              $    10

Văn pḥng phẩm chi phí khác                                $    10

Thuê vận chuyển giàn âm thanh                             $    90

                                                                             -----------------

                                                                                    $  385                          < $  385 >

                                                                                                              -------------------------

B. Cộng số Chi: ............................................................................................< $3940 >

 

Kết Số  = A - B (thiếu)  .................................................................................< $   20 >

 

Quỹ Họp Mặt Nam Cali 12/2007 c̣n .........................................................$  100

 

TỔNG KẾT:  QUỸ HỌP MẶT NAM CALI TÍNH ĐẾN NGÀY 12/08/09 = $80

           

Ghi Chú:

1. Số tiền $80 c̣n lại sẽ được dùng vào việc làm DVD cước phí.

2. Tất cả cựu học sinh trong BTC đều đóng tiền như mọi cựu học sinh khác. 

 

Làm ngày 12 tháng 8, năm 2009.            Kết toán viên: K7 Nguyễn Hưng (75)