Thầy Tṛ


Thầy: Ðồng , trò hãy tìm trên bản đồ miền Bắc Mỹ
Ðồng: Ðây là Bắc Mỹ
Thầy: Giỏi , Trò đã chỉ đúng .
   Bây giờ , cả lớp hãy cho tôi biết "Ai đã tìm ra Bắc Mỹ"
Cả lớp đều nói : Trò Ðồng !

_____________________

Thầy: Tú, tại sao trò làm bài toán nhân trên sàn nhà ?
Tú:  Tại vì Thầy bảo con đừng dùng bảng !

______________________

Thầy: Nhân , chữ "Cá sấu" đánh vần như thế nào ?
Nhân: K - Á - S - Ấ - U
Thầy: Sai !
Nhân: Vâng có thể sai , nhưng Thầy bảo con Ðánh Vần như thế nào !

______________________

Thầy: Tiến , hãy cho biết công thức của nước !
Tiến: H I J K L M N O.
Thầy: Trò nói gì vậy ?
Tiến: Hôm qua Thầy nói công thức của nước là từ H đến O !

_______________________

Thầy: Loan , trò hãy cho biết một vật quan trọng mà 
   mười năm trước chưa có .
Loan: Dạ , con đây ạ !

_____________________


Thầy: Tại sao lúc nào trò cũng dơ dáy vậy ?
Trò: Tại vì con đứng sát mặt đất hơn Thầy .

______________________

Thầy: Con có biết vì sao Cha của Tùng không rầy con 
   khi Tùng dùng cái rìu chặt cây mận của Cha .
Trò: Bởi vì Tùng còn cấm cái rìu trên tay .

_______________________

Thầy: Mai , trò hãy thành thật cho biết trò có đọc kinh 
    trước khi ăn không ?
Mai:  Không , thưa Thầy , Con không bao giờ đọc kinh 
    vì mẹ con nấu ăn rất ngon

______________________


Thầy: Ngôn, bài văn tả " Con Chó " của trò 
   giống y như bài văn của anh con . 
Ngôn: Thưa Thầy , vì đó là con chó duy nhất ở nhà con 

_____________________

Thầy: Toàn , trò hãy kể một ngườì không ích lợi gì 
   cho người khác .
Toàn: Thầy giáo !