Còn Một Chút Gì Để Nhớ Để Quên

Nhạc Phạm Duy-Thơ Vũ Hữu Định
Trần Ngọc Giới hát tặng Người em Pleiku.