Anh Đã Quên Mùa Thu

Nhạc : Nam Lộc-Tùng Giang
Phối khí-hòa âm và trình bày : Thầy Giới