Bạn cũ trường xưa

Nhạc và lời : Trần Ngọc Giới
Trình bày : Trần Ngọc Giới