BN HỒ TỨC CẢNH

Thơ : Nguyễn Tam ,
Nguyễn Mo , Quang Tuấn
Giọng ngm : Hương Nam