ĐIỀU G̀ KHÔNG THAY ĐỔI
Thơ : Nguyễn Hưng
Giọng ngâm : Hương Nam