Hànội Ngày Tháng Cũ
Tác giả : Song Ngọc
Hòa âm và trình bày : Trần Ngọc Giới