Hòn Vọng Phu

Hoạt cảnh Hòn Vọng Phu trong đêm gây qũy cuả hội Trưng Vương Bắc Cali
ngày 10 tháng 9 năm 2011. Ngọc Trâm vai Chinh phụ
- Ngọc Khanh vai Chinh Phu - Đức Hạnh và Hường Liên vai chiến sĩ.
Xin mở video clip sau đây: