NGUYỄN THỊ NGHĨA
KÝ ỨC VỀ CHIẾC XE THỔ MỘ

Giọng đọc : HƯƠNG NAM