LY RƯỢU MỪNG
Nhạc v lời :Phạn Đnh Chương
Hợp ca :
Mao Nguyễn - Trần Ngọc Chiểu
Ph Sĩ Quyết - Kim Thoa