MI TC TNH QU

Nhạc :Trần Quang Lộc
Giọng ht : Hưong Nam