NƯƠNG CHIỀU

Nhạc :Phạm Duy
Ban hợp ca :Trung Học Thủ ức