SERENADE

Nhạc : Franz Schubert
Trần Ngọc Giới đệm nhịp với tiếng vĩ cầm
Lư Kế Duy phụ họa dương cầm