THOI TƠ

Nhạc : ức Huỳnh
Thơ : Nguyễn Bnh
Họp ca : C Khanh - Ti Lương
Piano : K. My