TIẾNG SÁO THIÊN THAI

Nhạc : Phạm Duy - Thơ : Thế Lữ
Ban họp ca THTĐ Bốn Phương
Nhạc trưởng và ḥa âm : Thầy Giới
Giọng chính : Cô Khanh và Thanh Xuân
Phụ họa : Thầy Giới - Hưng - Tài

Được thu âm từ nhiều nơi riêng biệt ,
hoàn thành với kỹ thuật phối họp của Thầy Giới