PHẠM VĨNH

Ngày 8 tháng 3 kính chúc ...

Ngày xưa ở tại nước ta,
Từ thời Trưng, Triệu các bà làm vua
Quân Tàu đã mấy lần thua
Quan quân cuốn gói lua tua về nhà
Những khi tờ hịch ban ra
Cồng bà rểnh rảng áp tà lệnh ông
Thế mà được việc nên công
Bao năm no ấm lo toan gánh gồng
Các bà thường dặn ông chồng
Ráng mà thi đỗ để không uổng đời
Các ông vốn tính nhờ trời
Cơm ngày ba buổi ăn rồi lại mơ
Các bà lên giọng ỡm ờ,
Không lo thi đỗ thì giờ bước ra
Nhân ngày mùng tám tháng ba,
chúc quý cô được nhàn ra rỗi vào
Chúc cho các chị dạt dào,
Tiền tài, hạnh phúc, dồi dào sức hơi,
Để còn hét với chúng tôi .