Bản chữ Hán viết bằng unicode -
Xin dùng Windows XP2 hoặc Vista
 
客舍元旦
 
歲墓蹉跎珥水東, 
春來不覺坐春風。 
平章綠野千村外, 
管領青陽兩袖中。 
吏退垂簾公署靜, 
花開憑几客心空。 
縱觀便有神交者, 
遼廓雲間未定鴻。

阮勸 


KHÁCH XÁ NGUYÊN ÐÁN

Tuế mộ tha đà Nhị thuỷ đông, 
Xuân lai bất giác toạ xuân phong. 
Bình chương lục dã thiên thôn ngoại, 
Quản lĩnh thanh dương lưỡng tụ trung. 
Lại thoái thuỳ liêm công thự tĩnh, 
Hoa khai bằng kỷ khách tâm không. 
Túng quan cánh hữu thần giao giả, 
Liêu khuếch vân gian vị định hồng.

NGUYỄN  KHUYẾN


Giải thích

Tha đà : Lầm lạc,lỡ bước  . 
Bình chương :êm thuân, hòa thuận. 
Quản lĩnh : cai quản. 
Thanh dương: hơi ấm
Tụ : tay áo. Lại : người giúp việc giấy tờ cho quan. 
Thùy liêm  : buông rèm. 
Cong thự tĩnh :công thự vắng. 
Túng quan: :tự do xem xét.
Ca'nh hữu: lại có. 
Thần giao : Giao tiếp bằng tinh thần. Liêu: xa xôi. 
Khuếch : xuyên.


Bài dịch 
 
Tết nơi quán trọ
Cuối năm lạc bước chốn sông Hồng 
Chẳng biết xuân về giữa gió đông.
Hơi ấm chứa đầy tay áo thụng
Đồng xanh trãi rộng xóm thôn xuân.
Rèm buông lại thoái,nhà thanh vắng
Ghế dựa hoa khai,khách nhẹ lòng.
Có bạn thần giao cùng đến ngắm
Cánh hồng nhẹ lướt cõi phù vân.

Nguyễn Tam  


Lạc bước cuối năm bến Nhị Hà
Gió Xuân chẳng nhớ tết gần qua
Hai tay nắm lại ôm hơi nóng
Thăm thẳm ruộng đồng xanh mượt mà
Phòng vắng màn che người khép lại
Hoa cười cạnh ghế khách như xa
Thấy như có ðược người tâm hiểu
Hồng vẫn thân trong mây khói pha 

Mao đệ tử  


NGÀY TẾT NƠI NHÀ KHÁCH

Năm hết vẫn bờ Hồng
Chợt xuân giữa gió đông
Đồng xanh thôn xóm lặng
Thu ấm áo tay phồng.
Rèm hạ, dinh người vắng
Hoa khoe, lòng ngả không
Thần giao kìa bạn đến
Mây lửng cánh chim hồng.

Nguyễn Hưng 
	
	
XUÂN VỀ NƠI QUÁN TRỌ

Cuối năm lỡ bước ở ven sông 
Ơ hay Xuân đến giữa gió đông. 
Ngắm cánh đồng xanh thôn xóm trải, 
Thu hơi dương ấm ống tay cầm
Buông mành phòng vắng, không còn lại, 
Tựa ghế hoa cười chẳng bận tâm
A bạn tâm giao kia đã đến, 
Lơ lửng tầng mây cánh chim hồng.

TPHCM 30.04.2008 
NQT