Khuê oán

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu,
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

Vương Xương Linh
NỖI OÁN PH̉NG KHUÊ

Vợ trẻ phòng loan nào biết sầu
Xuân không trang điểm bước lên lầu
Đầu đường chợt thấy mầu dương liễu
Tiếc bảo chồng đi kiếm tước hầu
Nguyễn Mão

Ngày xuân thiếu phụ chẳng vương sầu,
Ngưng tay trang điểm bước lên lầu ,
Ðầu đường chợt thấy màu dương liễu
Lỡ để chồng theo mộng công hầu
Trần Ngọc Giới

Phòng khuê nàng chẳng vương sầu
Ngày xuân trang điểm lên lầu dạo quanh
Chợt nhìn đầu ngõ liễu xanh
Lỡ khuyên chàng kiếm tước danh công hầu
Lê Tấn Tài

Thiếu phụ ngày Xuân đã chẳng sầu
Vừa xong trang điểm bước lên lầu
Thấy hàng dương liễu xanh màu lá
Tiếc để chàng đi kiếm tước hầu .
Nguyễn Tam

Thiếu phụ phòng khuê chẳng biết sầu.
Ngưng tay trang điểm, bước lên lầu.
Ngày xuân chợt thấy màu dương liễu
Hối để chàng đi kiếm tước hầu.
Vũ Ôn Đình