Tr NGUYỄN MO sng tc
MỘNG PHI

Thu đáo vân xuy điệp điệp trùng ,
Phi Trường ẩn ẩn bạch yên thôn ,
Tùng phong Thiết Ðiểu xuyên vân ảnh ,
Nhất hướng mộng phi cô' nhật thì ....
Tr NGUYỄN MO dịch

Trời Thu mây bát ngát mây ,
Trường bay thấp thoáng khói vây chập chùng
Xuyên mây lướt gió vẫy vùng ,
Bay vào hướng mộng về cùng thời xưa

Thầy Nguyễn Tam dịch
BAY VÀO CÕI MỘNG

Thu đến lưng trời lớp lớp mây
Phi trường mờ ảo khói thành xây
Có hình thiết điểu xuyên mây trắng
Cõi mộng ngàn xưa thẳng hướng bay.