(Ðể đọc chữ Hán xin dùng Windows XP2 hoặc Vista)

臥病

多病多愁氣不舒
十旬困臥桂江居
厲神入室吞人魄
饑鼠緣床喫我書
未有文章生孼障
不容塵垢雜清虛
三蘭窗下吟聲絕
點點精神遊太初

阮攸

Ngọa Bịnh ( Bài 1 )

Đa bịnh đa sầu khí bất thư
Thập tuần khốn ngọa Quế giang cư
Lệ thần nhập thất thôn nhân phách
Cơ thử duyên sàng khiết ngã thư.
Vị hữu văn chương sinh nghiệt chướng
Bất dung trần cấu tạp thanh hư.
Tam lan song hạ ngâm thanh tuyệt
Điểm điểm tinh thần du thái sơ.

Nguyễn Du

Chú thích :

Thư : thư thái. Khốn ngọa : nằm co .
Lệ thần : thần bịnh
Thôn nhân phách : hớp hồn người.
Câu 4 : Chuột đói leo lên giường gậm sách của ta.
Ca^u 5 : chưa có văn chương sanh ra nghiệt chướng.
Câu 6 : Chẳng cho búi bặm làm hoen ố cõi lòng trong.
Tam lan ( không hiểu nghĩa chính xác là gì)
Câu kết : Tinh thần dần dần đi vào cõi thái hư

Nằm bịnh

Đa sầu lắm bịnh dạ nào an
Nằm khốn mười tuần chốn Quế giang.
Chuột đói leo giường nhai sách cũ
Thần ôn vào cửa hớp hồn tan.
Văn chương chẳng có gây mùi lụy
Trần cấu đừng cho ố đá vàng.
Lan vịnh thơ ngâm vừa dứt tiếng
Lâng lâng thần khí thoát trần gian.

Nguyễn Tam dịch


Nằm bịnh

Rầu, bịnh rối lòng như bị nghèo
Mười tuần sông Quế nằm chèo queo
Vô nhà Ông Ác như đòi mạng
Lên chõng chuột nhai sách đói meo
Thi phú làm sao tạo nghiệp chướng
Thanh cao chẳng để bụi làm eo
Dưới song lan vịnh ngâm vừa dứt
Ðầu óc hư không chầm chậm theo

Mao đệ tử dịch


Nằm bệnh

Ốm lắm buồn nhiều dạ chẳng yên,
Quế Giang nằm liệt chục tuần liền.
Thần đau muốn hớp hồn con bệnh,
Chuột đói chực xơi sách thánh hiền.
Hà huống văn chương ra tục lụy,
Kham nào cát bụi vấy lòng tiên.
Ngâm nga dưới cửa lan vài khóm,
Tiếng dứt hồn lâng nhẹ một miền.

Nguyễn Hưng dịch