TẶNG KỸ VN ANH

Chung-Lăng túy-biệt thập dư xuân
Trùng kiến Vân Anh chưởng thượng thân
Ng vị thnh danh quân vị giá
Khả năng câu thị bất như nhân

LA ẨNDịch nghĩa :

Tặng kỹ nữ Vân Anh

(Từ khi) say mà từ biệt nhau
ở Chung Lăng (đến nay)
đã trên mười năm,
Gặp lại Vân Anh, dáng vẫn mảnh mai
Ta thì chưa có sự nghiệp mà nàng
vẫn chưa lấy chồng
Có lẽ vì cả hai ta đều có chỗ
không giống người khác chăng.

GỬI NNG KỸ NỮ VN ANH

Từ ngày say biệt ở Chung Lăng
Vẫn dáng Vân gầy, quá chục năm
Nàng vẫn phòng không, tôi vẫn chẳng
Danh gì, ta khác thế nhân chăng?

NGUYỄN HƯNG


Chung Lăng xa cách mười năm dài
Kỷ nữ Vân Anh cứ mảnh mai
Nàng vẫn cô đơn, ta lãng tử
Phải chăng hai đứa khác người ngoài

BCH HỢP


Mười năm xa cách ...ở Chung Lăng
Gặp lại Vân Anh....Vẫn rạng ngời
Ta chưa thành đạt ...Nàng ở vậy
Xin đành lỗi hẹn...Kiếp người thôi

QUỐC TUYẾN
Tp02h42 sáng 23.11.08


Mười năm từ biệt lúc đang say
Gặp lại Vân Anh chẳng đổi thay
Một kẻ lãng du người lẻ bóng
Ðôi ta sao lại chẳng như ai

NH NGA


Giang thị mười năm say rượu tiễn
Vân Anh gặp lại dáng còn thon
Ta chưa danh phận nàng đơn chiếc
C lẻ hai ta khác thế nhân

L TẤN TI