NGUYÊN TÁC : NGUYỄN DU

THĂNG LONG 2

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành
Do thị Thăng Long cựu Đế kinh .
Cù hạng tứ khai, mê cựu tích
Quản huyền nhất biến, tạp tân thanh .
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt
Tảo tuế thân bằng bán tử sanh .
Thế sự phù trầm, hưu thán tức
Tự gia đầu bạc diệc tinh tinh .

( Bắc Hành Thi Tập )

CHÚ THÍCH :

DO THỊ: Vẫn là .
CÙ : Đường đi thông qua cả 4 ngả
HẠNG : Đường hẽm
MÊ : Quên .
CỰU TÍCH : Dấu vết cũ, đường cũ .
QUẢN : Ống
HUYỀN : Dây
Quản huyền : Sáo , Đàn .
Nhất biến : ều biến đổi.
TẠP TÂN THANH : Làm thành tiếng mới lộn xộn .
CUNG : Dâng, nạp, cung cấp .
HƯU THÁN TỨC : Đừng than thở .
TẢO TUẾ THÂN BẰNG : Bạn bè lúc nhỏ
BÁN TỬ SANH : Chết hết phân nửa.
TỰ GIA : Tự mình .
TINH TINH :Bạc phơ

1. BÀI DỊCH: NGUYỄN TAM

THĂNG LONG 2

Trăng soi ngời sáng, bức thành phô
Đây chính Long Thành chốn cố đô.
Đường xá dọc ngang, mờ dấu cũ
Sáo đàn biến đổi, khác cung xưa.
Ngàn năm phú qúi, mồi tranh đoạt
Phân nửa bạn bè, nấm mộ trơ !
Than xót mãi chi, đời khổ lụy
Cho sương pha tóc bạc đầu cơ !


2. BÀI DỊCH: NGUYỄN THỊ ÁNH NGA:

Thăng Long 2

Tự xưa thành sáng dưới trăng thanh
Kinh đô một thuở vẫn Long Thành
Đường phố mịt mùng chôn dấu củ
Dây vũ dây văn đã đổi thanh
Bao năm danh lợi chẳng là đâu
Bạn củ còn trơ nắm mộ sầu
Khổ lụy trần ai đừng oán trách
Rồi cũng sương pha bạc mái đầu