TỰ THÁN

Sinh vị thành danh, thân dỉ suy
Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy.
Tinh thành hạc hĩnh hà dung đoạn
Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri.
Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng
Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi.
Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp
Tất cánh phiêu linh hà xứ qui.

NGUYỄN DU
( Thanh Hiên Tiền Hậu Tập )


CHÚ THÍCH

Tính thành ; Tinh do Trời ban đã thành như vậy.
Hạc hĩnh :Ống chân chim hạc . Sách Trang Tử : Chân vịt nước tuy ngắn nhưng nối thêm không được, chân hạc tuy dài nhưng cắt bớt không được .Ý nói không thể làm trái với tự nhiên .
Mệnh đẳng hồng mao :Mệnh nhẹ như lông hồng
Bất tự tri :không tự biết được Thiên địa dữ nhân :Trời đất cùng người, cho người.
Truân cốt tướng :Thân xác khó khăn vất vã .
Câu thứ 6 : Ngày tháng trả lại cho người thành ông lão mày râu tóc bạc
Đoạn bồng nhất phiến :Làm bay, làm đứt một mảng cỏ bồng
Tất cánh : Cuối cùng

BÀI DỊCH:

1. NGUYỄN TAM

THAN THÂN

Gió chiều lộng thổi, tóc sương bay
Danh vọng chưa thành, bịnh sớm thay!
Tính vốn tự trời đâu dễ đổi
Mệnh không do ý biết sao đây !
Xuân Thu mang lại mày râu trắng
Trời Đất trao cho thân xác gầy.
Gíó mạnh cỏ bồng bay cả gốc
Cuối đời trôi giạt đến đâu rày

2. NGUYỄN MÃO

Chưa được nên danh thân đã yếu
Lưa thưa tóc bạc gió chiều thoảng
Tính như chân hạc cắt làm sao
Mạng tựa lông hồng chưa biết nổi
Với tướng gian truân bởi đất trời
Quanh năm cũng vẫn râu mày trắng
Gió Tây lộng thổi đứt thân bồng
Phiêu bạt về đâu nào được tỏ!

3. NGUYỄN THI ÁNH NGA

Chưa toại công danh đã mệt nhoài
Trong chiều gió thoảng tóc sương bay
Tánh như chân hạc sao thay đổi
Mạng tựa lông hồng ai biết đây!
Hiu hắt già nua bởi tháng ngày
Tấm thân vất vả đất trời bày
Cỏ bồng bay mất theo cơn gió
Nào biết về đâu kiếp sống này!

4. NGUYỄN MINH ĐỨC

(Xin phép cho tôi mượn lời dịch bài "Than Thân" của Nguyễn Du để làm một bài khác có ư tương tự nhưng nghĩa hơi khác )

Hạt sương sớm động ánh lung linh
Trời hồng chiếu rọi ngọc tan liền
Tánh vốn tu không ai dễ biết
Mệnh do nghiệp tạo gắng vẫy vùng
Ngày qua tháng lại ṿng sinh diệt
THÀNH - TRỤ - HOẠI - KHÔNG ấy lẽ thường
Gió đưa duyên họp trùng dương số,
Trọn kiếp muôn đời vượt bến mê